• อาเซียน
    อาเซียน (ASEAN) ในวันนี้ กับ AEC ในวันหน้า ???

    อาเซียน ประชาคมอาเซียน (Association of South East Asia Nations : ASEAN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เกิดจากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เริ่มแรกมีประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ และในเวลาต่อมามีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประเทศสมาชิกได้แก่ กัมพูชา, ไทย, บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กล่าวโดยสรุปเป็น 3 ประเด็นดังนี้

    • Posted 1600 days ago
    • 0